Projekti

Pretekli projekti (2020/2021/2022)

Vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta

Pilotni projekt Vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj

Projektni partnerji:

KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj
IKEMA Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o.,
KMG Manfred Jakop
KMG Zvonko Pukšič
KMG Primož Kelenc

Celotna vrednost projekta: 44.991,76 EUR

Vrednost sofinanciranja: 44.991,76 EUR, Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Trajanje projekta: 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022

Cilj projekta:

Cilj projekta je proizvodnja kakovostnega vermikomposta na kmetiji in uporaba vermikomposta v pilotnem rastnem poskusu s katerim želimo prikazati pozitivne učinke uporabe vermikomposta na posevke in na tla.

Pričakovana sprememba:

Izvedba procesa vermikompostiranja na kmetiji iz organskih odpadkov kmetije.
Kvaliteten vermikompost, ki bo nastajal na kmetijah cca eno leto in pol. Kakovost vermikomposta bo dokazana z kemijskimi in biološkimi analizami. Pri čemer želimo večji poudarek dati biološkim analizam in dokazati živost komposta, ki ima ključen pomen pri vzpostavitvi trajnostno rodovitne zemlje in s tem povečanje deleža organske snovi v tleh. Proizveden vermikompost na kmetiji se bo v drugi fazi uporabil za izvedbo poljskih poskusov, vsaka kmetija partnerica bo v poskusu uporabila lasten proizveden vermikompost. Korist od tega bo imela kmetija, ki se bo podrobno seznanila s procesom vermikompostiranja, ki bo ves čas nadzorovan in kontroliran z analizami. Za vermikompostiranje bo uporabljena lastna odpadna biomasa kmetije in s tem bodo na kmetiji skrbeli za zaključen krog biomase na kmetiji.

Uporaba vermikomposta na treh poljskih poskusih.
Rezultati poskusa dodajanja različnih količin vermikomposta izbrani zelenjadnici – vpliv na prirast zelenjadnice in na vrednosti hranil ter biološke aktivnosti v zemlji (dokazano s kemijskimi in biološkimi analizami). Korist bodo imeli kmetje, kmetijski svetovalci, strokovnjaki iz področja kmetijstva

Zaključno poročilo s predstavljenimi rezultati, ekonomskim ovrednotenjem in smernicami pridelave in uporabe vermikomposta na kmetijah.
Korist bodo imeli kmetje, kmetijski svetovalci, strokovnjaki iz področja kmetijstva ter vrtičkarji, med katerimi postaja vermikompostiranje vedno bolj priljubljeno.

S pilotnim projektom bomo pridobili rezultate iz dejanskih poskusov uporabe domačega vermikomposta na kmetijskem področju iz naše regije, s tem bomo pridobili podatke, kako se uporaba vermikomposta odnese v naših tleh.

Povezavi:

spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl
spletna stran PRP 2014-2020: www.program-podezelja.si

koordinator projekta v podjetju IKEMA d.o.o.: Tjaša Cenčič Predikaka (tjasa@ikema.si)

Pretekli projekti (2020/2021)

Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb

Pilotni projekt Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj

Projektni partnerji:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
KGZS Kmetijski gozdarski zavod Ptuj
IKEMA Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko d.o.o.,
GREGA-JK d.o.o.
KMG Vogrinec Ivan
KMG Manfred Jakop

Celotna vrednost projekta: 44.971,82 EUR

Vrednost sofinanciranja: 44.971,82 EUR, Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Trajanje projekta: 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021

Cilj projekta:

Cilj projekta je proizvodnja kakovostnega biooglja na kmetiji, aktivacija biooglja in uporaba aktiviranega biooglja v pilotnem rastnem poskusu s katerim želimo prikazati pozitivne učinke uporabe biooglja. Zbrane rezultate proizvodnje biooglja, aktivacije biooglja in uporabe biooglja na obdelovalnih površinah bomo ovrednotili in bodo prosto dostopni preko spletnih strani in strokovnega osebja iz področja kmetijstva za promocijo uporabe biooglja v Slovenskem prostoru.

Pričakovana sprememba:

Proizvodnja kakovostnega biooglja na kmetiji.
Proizvedene zadostne količine biooglja preverjene kakovosti (dokazano z analizami) za izvedbo poljskih poskusov na dveh kmetijah, partnericah v projektu. Korist od tega bo imela kmetija, saj se bodo kmetje seznanili s samim postopkom, uporabili bodo lahko odpadno biomaso in s tem skrbeli za zaključen krog biomase na kmetiji. Imeli bodo tudi ekonomsko korist – biooglja jim ne bo potrebno kupovati na trgu. Viške doma pridelanega biooglja pa bodo lahko prodali drugim kmetijam.

Aktivacija biooglja z doma dostopnimi aktivatorji (gnojevka, gnoj, kompost…)
aktivirano (nasičeno) biooglje s hranili, vlago in mikroorganizmi. Uspešnost aktivacije bo dokazana z analizami.

Uporaba aktiviranega biooglja kot organskega dodatka zemlji na dveh poljskih poskusih
Rezultati poskusa dodajanja različnih količin aktiviranega biooglja izbrani zelenjadnici – vpliv na prirast zelenjadnice in na vrednosti hranil v zemlji (dokazano z analizami).

S pilotnim projektom bomo pridobili rezultate iz dejanskih poskusov uporabe aktiviranega biooglja na kmetijskem področju iz naše regije, s tem bomo pridobili podatke, kako se uporaba aktiviranega biooglja odnese v naših tleh in bo to lahko podlaga za izdelavo nadaljnjih priporočil o uporabi biooglja na kmetijskih površinah.

Povezavi:

spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
spletna stran PRP 2014-2020: www.program-podezelja.si

koordinator projekta v podjetju IKEMA d.o.o.: Tjaša Cenčič Predikaka (tjasa@ikema.si)