Akreditirana dejavnost

V podjetju IKEMA d.o.o. imamo vpeljan sistem kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Periodično preverjanje in uskladnost s tem standardom nadzoruje Slovenska akreditacija.

Celoten obseg akreditirane dejavnosti lahko preverite na tej povezavi:

http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/ikema-d-o-o/

 

FLEKSIBILNI OBSEG / Flexible scope

 

Zaradi velikega obsega organskih in anorganskih snovi imamo tudi fleksibilni obseg akreditacije. To pomeni, da nabor snovi, podanih v prvi tabeli, ni zaključen.V akreditirani obseg lahko uvrstimo tudi druge snovi, v kolikor kakovost rezultatov predhodno potrdimo z dodatnim laboratorijskim delom (verifikacijo). Zaradi dodatnega dela je čas analize za ostale snovi nekoliko daljši. Če je verifikacija uspešna, lahko rezultat podamo kot akreditirani rezultat.

Trenutni aktualni seznam fleksibilnega nabora / current list of flexible scope veljavno od 19.nov 2022

Okolje in vzorci iz okolja (zrak)

Okolje in vzorci iz okolja (vode)

 

Okolje in vzorci iz okolja (odpadki)

Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji), dodatne parametre v okviru namembnosti metode in spremeni območje preskušanja. Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij na spletnem naslovu http://ikema.si/slo/akreditacija/.
Laboratory can implement minor modifications of the method (e.g. adaptation to the new version), introduce additional parameters within limits of the purpose of the method as necessary and change the range of testing. Details on the actual state of the scope is maintained by the laboratory on a web page http://ikema.si/slo/akreditacija/.